column-6
Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021
column-1

Thông tin đầu tư

Gửi Email In trang Lưu
Một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Trung ương hiện nay đang áp dụng tại KCN, KKT

05/08/2019 10:13

1. Dự án thực hiện trên địa bàn Có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc lĩnh vực ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Nhóm ưu đãi

Nhóm chính sách

Mức ưu đãi

Căn cứ pháp lý

Ưu đãi Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP

Miễn thuế, giảm thuế

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số: 12/2015/NĐ-CP

Thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế

Được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Quy định tại Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân số: 04/2007/QH12

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án

Miễn thuế

Quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

 Nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án

Miễn thuế trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất

Quy định tại Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Ưu đãi về đất đai

Thuê đất, thuê mặt nước Trong KCN

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

Miễn cho cả thời hạn thuê

Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số: 46/2014/NĐ-CP

Thuê đất, thuê mặt nước Trong KKT

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

Miễn cho cả thời hạn thuê

Quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP

 

2. Dự án thực hiện trên địa bàn Có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc lĩnh vực ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Nhóm ưu đãi

Nhóm chính sách

Mức ưu đãi

Căn cứ pháp lý

Ưu đãi Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP

Miễn thuế, giảm thuế

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số: 12/2015/NĐ-CP

Thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế

Được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Quy định tại Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân số: 04/2007/QH12

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án

Miễn thuế

Quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

 Nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án

Miễn thuế trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất

Quy định tại Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Ưu đãi về đất đai

Thuê đất, thuê mặt nước trong KCN

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

Trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số: 46/2014/NĐ-CP

15 năm sau thời gian xây dựng cơ bản

Quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

Thuê đất, thuê mặt nước trong KKT

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

Trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 8 Nghị định số: 35/2017/NĐ-CP

19 năm sau thời gian xây dựng cơ bản

Quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định số: 35/2017/NĐ-CP

 

  3. Dự án thực hiện trên địa bàn Có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đối với lĩnh vực ngành, nghề không thuộc danh mục ưu đãi đầu tư

Nhóm ưu đãi

Nhóm chính sách

Mức ưu đãi

Căn cứ pháp lý

Ưu đãi Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP

Miễn thuế, giảm thuế

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số: 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số: 12/2015/NĐ-CP

Thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế

Được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Quy định tại Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân số: 04/2007/QH12

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Miễn thuế

Quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án

Miễn thuế

Quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

 Nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án

Miễn thuế trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất

Quy định tại Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Ưu đãi về đất đai

Thuê đất, thuê mặt nước trong KCN

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

Trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số: 46/2014/NĐ-CP

15 năm sau thời gian xây dựng cơ bản

Quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP

Thuê đất, thuê mặt nước trong KKT

Tiền thuê đất, thuê mặt nước

Trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 8 Nghị định số: 35/2017/NĐ-CP

19 năm sau thời gian xây dựng cơ bản

Quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Nghị định số: 35/2017/NĐ-CP

 

Tin khác

Danh sách các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp Bình Vàng (21/02/2017 15:09)

Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư (20/02/2017 15:47)

Danh sách các dự án đăng ký tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (20/02/2017 13:55)

Các dự án mời gọi đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng thương mại - Dịch vụ hoạt động XNK tại khu vực biên giới tỉnh Hà Giang (11/11/2016 09:40)

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ về giám sát và đánh giá đầu tư, báo cáo thực hiện dự án đầu tư (26/09/2016 11:23)

Muốn tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc cần những thủ tục gì? (25/04/2016 13:35)

xem tiếp

Phóng sự ảnh

column-7